Ersättningsregler

Regler för ersättning ur servicekassan

Dessa regler är senast fastställda vid årsmötet 2006

Grunder

Som sägs i stadgarna § 3, så gäller ersättningen skador på fastighetens servisledning utanför husliv. Skador på servisledningen utanför fastighetens gräns är VA-verkets ansvar.
Praxis såsom uppkommen skada på servisledningen betraktas det när 'stopp i avloppet' uppstått.
Skada som uppstått/upptäckts vid markarbeten, som t.ex.dränering ersätts ej.
Om stoppet är sådant att t.ex. enbart toalett drabbats men andra avloppsbrunnar ej påverkats så ligger skadan ej utanför husliv.

Åtgärder som medger ersättning ur kassan

Spolning ersätts fullt ut, då kontakt tagits med Cleanpipe AB. Kassan ersätter också kameraundersökning om sådan gjorts. Kassan ersätter dock ej enligt praxis punkt 3, ovan.
Grävning vid skada ersätts till del. Först reduceras beloppet med en självrisk om 1500kr, därefter ersätter kassan med 75% av resterande summa, dock maximalt 20000kr.
Vid dräneringsarbete eller andra markarbeten som genomförs inom fastigheten medges kassan ersättning för materialkostnaden för servisledningen om den ersätts.

Kontaktpersoner
Cleanpipe AB 031-3300500

Det behövs antal meter som stoppet sitter från spolpunkten  i annat fall betalas inte ersättning ut.